Show simple item record

dc.contributor.authorDoruk, Ali
dc.contributor.authorEvrensel, Alper
dc.contributor.authorBaykiz, Ali Fuat
dc.contributor.authorGulsun, Murat
dc.date.accessioned2015-06-22T12:18:18Z
dc.date.available2015-06-22T12:18:18Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationAlper, E., Doruk, A., Gülsün, M. Baykız, A.F. (2006). Erişkin Bireylerde Çocukluk Çağı Enürezis Noktürna Öyküsü ve Dissosiyasyon Düzeylerinin Araştırılması. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 19(3),131-136tr_TR
dc.identifier.issn1309 - 5749
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/472
dc.identifier.urihttp://www.dusunenadamdergisi.org/tr/MakaleDetay.aspx?MkID=185
dc.description.abstractAmaç: Enürezis Noktürna (EN) tablosu en s ık görülen çocukluk dönemi hastal ıklarındandır. Enüretik çocukların çoğunda psikiyatrik bozukluk olmamakla birlikte, bu çocuklarda psikiyatrik bozukluk olas ılığının diğer çocuklardan daha fazla olduğu bildirilmektedir. Bu araştırmada amacımız, geçmi şinde enürezis noktürna öyküsü olan bir grup yeti şkinde dissosiyatif belirtilerin araştırılmasıdır. Yöntem: Enürezis noktürna öyküsü olan 70 olgu ve benzer sosyodemografik özelliklere sahip, 70 ki şilik kontrol grubu eşleştirilmiştir. Deneklere yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği uygulanm ış, istatistiksel yöntem olarak t testi, korelasyon analizi, Mann Whitney U testleri kullan ılmıştır. Bulgular: Enürezis Noktürna (EN) öyküsü olan grubun Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği toplam puanları kontrol grubu ile t testi ile karşı laştırıldığında anlamlı oranda yüksek oldu ğu görülmektedir (t: 4.504, p<.01). EN öyküsü olan deneklerin ya şı ve Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği toplam puanları arasında korelasyon vardır (p<.01). Enürezis noktürna tablosunun düzeldiği yaş ve Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği arasında da korelasyon dikkati çekmektedir (p<.01). Sonuçlar: Çocukluk çağı enürezis noktürna öyküsü olan erişkinlerde dissosiyatif belirtiler ve dissosiyatif bozukluk tablosu normal popülasyona göre daha sık görülmektedir. Enüretik dönem uzad ıkça dissosiyasyon düzeyleri artmaktadir. Bu nedenle enürezis noktürnan ın erken tedavisi önemlidir. Enürezis noktürna öyküsü olan erişkinler, dissosiyatif ya şantı ile ilişkili olarak dikkat alanında daha fazla sorun yaşamaktadır ve dikkatsizlik sonucu yap ılan basit kazaların oranı normal popülasyona göre daha yüksektir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesulusal diğer;
dc.subjectErişkintr_TR
dc.subjectçocukluk çağıtr_TR
dc.subjectenürezis noktürnatr_TR
dc.subjectdissosiyasyontr_TR
dc.titleErişkin Bireylerde Çocukluk Çağı Enürezis Noktürna Öyküsü ve Dissosiyasyon Düzeylerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalDüşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, SHMYOtr_TR
dc.contributor.authorIDTR120115tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record