Show simple item record

dc.contributor.authorKelleci, Meral
dc.contributor.authorAta, Elvan E.
dc.date.accessioned2016-03-31T08:36:10Z
dc.date.available2016-03-31T08:36:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationATA, E. E. & KELLECI, M. (2012) AGGRESSION POTENTIAL AND EFFECTED FACTORS IN A GROUP OF PSYCHIATRY INPATIENTS. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 1 (1), 7-15.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4325
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/522
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma psikiyatri kliniğinde yatan bir grup hastada saldırganlık potansiyeli ve etkileyen bazı etkenlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Çalışma bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğinde Haziran 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında klinikte yatarak tedavi gören 157 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan “Bilgi Formu” ve “Saldırganlık Ölçeği” ile toplandı. Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 16.0 paket programı ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma değerleri, Mann-Whitney U tesi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, hastaların yaş ortalaması 32.49±10.20 olup %59.2’si erkek, %45.9’u ilköğretim mezunu, %51’i bekar, %67.5’i çekirdek ailede yaşamakta ve %23.6’sı çalışmaktadır. Hastalık özellikleri incelendiğinde, hastaların %26.8’nin depresyon ve intihar girişimi, %25.5’nin bipolar bozukluk, %21.7’sinin şizofreni hastası olduğu; ortalama 3.17±3.63 kez hastaneye yatarak tedavi gördükleri ve ortalama 6.02±5.63 yıldır hasta oldukları saptandı. Hastaların Saldırganlık Ölçeği toplam puanının 78.15±25.92 olduğu ve %58.6’sının saldırganlık potansiyelinin “çok yüksek” olduğu bulundu. Hastaların şiddet görme öyküsü, son bir yıl içinde kayıp yaşama durumu, geçmişte saldırganlık öyküsü, yasalarla sorun yaşama ve ceza alma durumu saldırganlık potansiyelini artıran etkenler olarak belirlendi. Tartışma: Hastaların! yarıdan! fazlasının! çok! yüksek! düzeyde! saldırganlık! potansiyeli! taşıması,! üzerinde! düşünül9mesi! gereken!bir!sorundur.!Bu!durum!hastaların!kliniğe!kabul!edildikleri!ilk!andan!itibaren!tanılanmalarına!olan!gereksinimi! göstermesi!açısından!önemlidirtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherÜsküdar Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5455/npakademi.20120102tr_TR
dc.subjectHemşireliktr_TR
dc.subjectpsikiyatrik hastatr_TR
dc.subjectsaldırganlık potansiyelitr_TR
dc.titlePSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN BİR GRUP HASTADA SALDIRGANLIK POTANSİYELİ VE ETKİLEYEN BAZI ETKENLERtr_TR
dc.title.alternativeAGGRESSION POTENTIAL AND EFFECTED FACTORS IN A GROUP OF PSYCHIATRY INPATIENTStr_TR
dc.typeOthertr_TR
dc.relation.journalThe Journal of Neurobehavioral Sciencestr_TR
dc.contributor.departmentNPAKADEMİtr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage7tr_TR
dc.identifier.endpage15tr_TR
dc.contributor.authorIDTR13220tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record