Show simple item record

dc.contributor.authorKesebir, Sermin
dc.contributor.authorDereboy, Ferhan
dc.contributor.authorKokcu, Filiz
dc.date.accessioned2014-10-21T15:19:29Z
dc.date.available2014-10-21T15:19:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKesebir S, Kökçü F, Dereboy F. Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Yeni Symposium 2012;50(2):99-104tr_TR
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/336
dc.identifier.urihttp://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=d0b75144-194a-46b2-9484-07bd3a4aec32%40sessionmgr113&vid=0&hid=122&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=88991244&db=a9h
dc.description.abstractAmaç: Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeğinin (EBBÖ) Hazan ve Shaver (1987) taraşından geliştirilen ilk bölümü üç farklı ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin Mikulincer (1993) tarafından geliştirilen ikinci bölümünde her bir bağlanma biçimi 5 madde ile temsil edilmekte ve en yüksek puan hangisinden alındıysa bireyin bağlanma biçimi onunla belirlenmektedir. Bu çalışma söz konusu ölçüm aracının uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışmasıdır. Yöntem: Ölçeğin çeviri geçerlik ve güvenilirliği yeniden yapılmıştır. Önceki geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında iç tutarlılık kaygılı/ikircikli ve kaçıngan bağlanma için kabul edilebilir iken (Cronbach alpha= 0.61 ve 0.66) (3) güvenli bağlanma için düşüktür (0.42). Bu nedenle tarafımızdan ikinci bölümde anlaşılır olmadığı düşünülen maddeler bölünerek 15 olan madde sayısı 18’e çıkarılmıştı. Orjinalinde her bir madde 1 ile 7 arasında puanlanırken, taraşımızdan ‘’doğru’’ ya da ‘’yanlış’’ olarak cevaplanması istenmiştir. Yapısal geçerlik için faktör analizi yapılmıştır. Bulgular: Güvenli, kaçıngan ve kaygılı/ikircikli bağlanma için sırasıyla Cronbach alpha 0.72, 0.82 ve 0.85'tir. Faktör analizinde üç bağımsız faktör elde edilmiştir. Ölçeğin ikinci bölümü kategorik olarak işaretlendiğinde ölçeğin birinci bölümü ile tutarlılık sadece % 55 oranında gözlenmiştir. Kaygılı/ikircikli ve kaçıngan bağlanma bir arada güvensiz bağlanma olarak değerlendirildiğinde birincive ikinci bölüm arasındaki tutarlılık artmaktadır (% 82). Tartışma ve Sonuç: Bu ölçekle yapılacak değerlendirmelerde özellikle karşılaştırmalarda puan ortalamalarının kullanımının daha uygun olacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesUlusal diğer;
dc.subjectbağlanmatr_TR
dc.subjectgeçerliktr_TR
dc.subjectgüvenilirliktr_TR
dc.titleErişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYeni Sempozyum Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record